Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Državni projekti

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ali krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 (SIO-2020). V okviru Programa bo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirana izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

 • izgradnja brezžičnih omrežij,
 • nakup nove opreme (IKT) in
 • razvoj e-storitev in e-vsebin.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

Povezava na spletno stran ARNES-a

 

Modre šole

Naša šola se bo potegovala za certifikat Modre šole«, za to pa bo morala izpolniti naslednja merila:

Razviti projekt z medsebojno povezanimi aktivnostmi: Projekt bo sestavljen iz več dopolnjujočih dejavnosti pod okriljem ene osrednje teme.

Priti je treba do jasnega rezultata: pobuda spodbuja učence in dijake, da se aktivno učijo in razvijejo ali ustvarijo izdelek, predmet, dogodek ali storitev z uporabno ali drugačno vrednostjo. Zaželena je čim večja mera iznajdljivosti.

Sodelovanje z lokalnim partnerjem: sodelovanje je ključno za uspeh. Povabili bomo  strokovnjaka, nevladno organizacijo, javni zavod, zavarovano območje narave, znanstveni center, pomorsko podjetje ali kakšnega drugega deležnika, ki lahko doda prispevek k izvedbi projekta in ima vsaj majhno povezavo z morjem. Pri nas so ti partnerji lahko: Morska biološka postaja Piran, Krajinski park sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Debeli rtič, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Akvarij Piran, ribiči, ribogojci in gojitelji školjk, ZRS Koper, ZRSVN, ZRSVKD, Uprava za pomorstvo, visokošolski zavodi na našem območju, društva, ki delujejo na tem področju ali katerakoli društva, zavodi in še mnogi drugi.

Objaviti rezultate projekta: Učenci preko predstavitve projekta izboljšajo svoje komunikacijske spretnosti, rezultati pa lahko prispevajo k ozaveščanju skupnosti in prebivalstva o morski problematiki.

Koordinatorica projekta bo Andreja GREGORIČ.

Zdrava šola

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ima certifikat Zdrava šola Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. S tem smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje.

Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi. Zavedamo se, da se učenci v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih in vedenjskih rezultatih.

Šolski tim projekta Zdrave šole je pripravil program dela v šolskem letu 2021/2022. Znotraj programa bodo potekale različne aktivnosti v okviru pouka in posebnih vsebin. Rdeča nit bo Mi vsi za lepši (boljši) jutri.. Ohranili bomo dan dejavnosti: DAN ZDRAVJA, ki bo potekal v aprilu 2021, in obeležili Svetovni dan zdravja.

V šolskem timu sodelujejo: Katja ROŽAC JERMAN, Aleksandra ŠUMANOVA, Tea LIPIČAR, Karmen MUNDA, Maja VARGAZON in vodja Veronika ZUBIN. Pri dejavnostih aktivno sodeluje aktiv naravoslovja.  Šolski tim se sestaja na delovnih timskih sestankih večkrat letno, enkrat v letu se sestane razširjeni tim.

Projekt brezogličnih šol

Osnovna šola Vojke Šmuc bo pilotna šola v projektu Brezogličnih šol. Ustanovna zavoda projekta sta OŠ Janka Modra, Dol pri ljubljani in III. OŠ Celje.

Pridruženi partnerji in sodelavci so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Umanotera, dr. Lučka Kajfež Bogataj.

Ključni cilji projekta so:

 • Sistematično, strukturirano in načrtno povezati vse aktivnosti VIZ zavodov, katerih cilj je povezan z okoljevarstvom ter združiti nekatere nepovezane in razpršene dejavnosti (npr. Ekošola, Zdrava šola …).
 • Izdelati preverljiv, izmerljiv in multiplikativen model aktivnosti, ki bo sodelujočim zavodom nudil vsakoletne povratne informacije o njegovem ogljičnem odtisu, na podlagi katerega se bo le-ta uvrstil v eno izmed treh kategorij ob upoštevanju izhodiščnega stanja v času vstopa v projekt.
 • Projekt v roku 2-3 let razširiti na večino slovenskih osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol.
 • Projekt postopoma širiti mednarodno znotraj in izven EU držav, pri čemer bo Slovenija ostala regijski center in vodja projekta.
 • S pomočjo partnerjev poiskati razpise in finančne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno obstojnost projekta in infrastrukturo za njegovo rast ter razvoj.
 • Aktivno vključevati ustanoviteljice (Združenje občin in mestnih občin Slovenije) v iskanje dolgoročnih okolju prijaznih rešitev pri zmanjševanju ogljičnega odtisa sodelujočih zavodov.
 1. Manj ogljična šola (najlažja stopnja, zastava x barve)
 2. Nizko ogljična šola (srednja stopnja, zastava y barve)
 3. Brezogljična šola (najzahtevnejša stopnja, zastava z barve)

Upoštevati gre dejstvo, da zavodi ne bodo mogli postati brezogljični, saj pri ogljiku velja analogija prehranjevanje živih bitij. Vsa živa bitja se prehranjujejo in prejemajo kalorije. Naše izhodišče pri brezogljičnih šolah mora slediti temu miselnemu toku, saj je naš ključni cilj vzgoja in spodbujanje mladih, da spremenijo način razmišljanja ter življenja, ki bo aktivno pripomogel k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Glede na to bomo k sodelovanju povabili ustanoviteljico, Občino Izola in skupaj načrtovali aktivnosti za obnovo pročelja, zmanjšanje stroškov porabe energije… na nivoju šole pa bomo izvajali aktivnosti za vzgojo mladih k odgovornemu odnosu do okolja.

Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnatelja Dejana OMERZA.

Rastem s knjigo

V nacionalnem projektu Rastem s knjigo sodelujejo sedmošolci osnovnih šol. Osnovna vodila projekta:

 • učence navdušiti za branje,
 • promovirati slovenske avtorje,
 • sodelovati z mestno knjižnico,

Projekt bo vodila Alenka BALAŽIC.

 

Vsaka vas ima svoj glas

Gre za projekt, namenjen predvsem podružničnim šolam, zato ga bomo izvajali na podružnici. Projekt je vseslovenski in spodbuja ohranjanje narečij in ljudskega izročila.

Na naši podružnici Korte ga bo vodila Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ.

 

Natečaj: Moja domovina

Moja domovina je literarni, likovni in fotografski natečaj na izbrano temo, ki ga razpisuje družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja, ki je bilo ustanovljeno 6. avgusta 2013. Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, družboslovnem, naravoslovnem in športnem področju. Osrednji namen in cilj dela društva zajema negovanje, ohranjanje in razvijanje ustvarjalnega odnosa do našega ožjega in širšega okolja, do maternega jezika v domovini in v zamejstvu ter do pomembnih dogodkov v naši preteklosti, poudarjanje naravnih lepot in bogastva slovenske pokrajine, spoštovanje literarne, umetniške in etnološke kulturne dediščine v slovenski preteklosti, ki je omogočila ohranjanje slovenstva in je temelj našega dela in življenja v prihodnosti. Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda vseh osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Avtorji prispevkov prejmejo priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev, ki je predvidoma 7. junija, ob dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve potekajo v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol. Vodja projekta bo Irena SIVKA HORVAT

Rovka črkolovka

Vsi oddelki podružnične šole in učenci  izbranega  oddelka na razredni stopnji bodo sodelovali v bralnem tekmovanju BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO. Projekt je v domeni Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Osnovni namen je spodbujanje bralne motivacije že pri najmlajših. V okviru bralnega tekmovanja bodo naši učenci  tekmovali z učenci iz drugih šol. Dejavnost bo koordinirala knjižničarka Irena SIVKA HORVAT.

Natečaj: Planetu Zemlja prijazna šola

Skrb za okolje je že vrsto let eno temeljnih vodil delovanja šole.

Šola izpolnjuje večino kriterijev za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola, kot so skrb za prehrano, zdravje, odpadke, čistila, okolico in druge vsebine s področja ekologije.

Poleg osnovnih kriterijev bomo izbrali še nekaj projektnih nalog.

Koordinatorka natečaja bo Veronika ZUBIN.

Program Varno s soncem

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu izvajanju pravilne zaščite pred sončnimi žarki.

Vsebine bomo izvajali kot posebne ure ali vključevali v redni program in povezovali z drugimi vsebinami. Poudarek bomo namenili tematiki o zaščiti pred odhodom učencev v šolo v naravi.

Koordinatorka programa bo Veronika ZUBIN.

Natečaj Kulturna šola

Šola je kandidirala na natečaj leta 2018 in prejela naziv “kulturna šola” za obdobje 2018-2023.

Šola je izkazala razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih področjih, razvejano kulturno delovanje in obseg izvedenih dogodkov, večje vključenost učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti, udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih in tekmovanjih na različnih ravneh, spodbujanje mentorskega dela, povezovanje z različnimi področnimi dejavnostmi ter z drugimi šolami in institucijami v skupne kulturne projekte.

Šola bo krepila in razvijala kulturno delovanje tudi v šolskem letu 2021/22.

Šola sobivanja

Društvo Sobivanje je zasnovalo in registriralo program Šola sobivanja. Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega.

Rdeča nit natečaja je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je pomembno med odnosi, ki so temelj današnje družbe in pokazatelj razvoja družbe. V projektu bosta sodelovali Mojca BURGAR in Alja BREČKO z ožjim timom učiteljev.

Projekt Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Izvajanje posameznih dejavnosti projekta bomo izvajali skozi različne vsebine posameznih predmetov.

V projektu bosta sodelovali Mojca BURGAR in Alja BREČKO z ožjim timom učiteljev.

Pirati plastike

Nemčija, Portugalska in Slovenija se v okviru svojega skupnega predsedovanja Svetu Evropske unije kot trio predsedstev v letih 2020 in 2021 zavzemajo predvsem za čista morja, oceane in reke ter naravo, ki jih obdaja.

Naša šola se je priključila k projektu “Pirati plastike”, katerega namen skupne kampanje ministrstev treh držav, pristojnih za izobraževanje, znanost in raziskave, je ozaveščati ljudi po vsej Evropi o pomembnosti rek kot skupnih življenjskih žil ter o varstvu naših naravnih virov. Cilj kampanje je tudi poudariti pomembnost mednarodnega sodelovanja pri raziskavah.

V mesecu septembru in oktobru se bomo tako z zbiranjem plastičnih odpadkov in predložitvijo podatkov o količini najdenih odpadkov skupaj s svojim šolskim razredom oz. skupino otrok pomagali pri raziskovanju onesnaženja vodnih teles.

Zbrani podatki bodo primerljivi po vsej Evropi in bodo postopoma prikazani na spletnem zemljevidu.

V projektu bosta sodelovali Mojca BURGAR in Debora UMER.

Popestrimo šolo

Naša šola se je v začetku šolskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”.
Na razpisu smo bili izbrani, kar pomeni, da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko za izvajanje in koordiniranje vsebin projekta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Predmet javnega razpisa je bil dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer bomo prispevali tudi k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela.
Prednostna os projekta je razvijanje znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in bogatimo karierno orientacijo. Ob tem izobražujemo strokovne delavce za krepitev kompetenc šolajočih se otrok. Ob prijavi na projekt smo dobili tudi priporočilo Občine Izola, ki je v programu prepoznala dodatne možnosti za obogatitev dela na vzgojno-izobraževalnem področju v naši občini. Naloge projekta ne bodo izvajane le na šoli, ampak v sodelovanju z ostalimi institucijami v občini.
Tedensko sodelujemo z vrtcem Mavrica Izola, kjer izvajamo delavnice za učenje slovenskega jezika za otroke, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij. Delavnice za učenje jezika bomo ponudili tudi njihovim, staršem. Sodelovali bomo tudi s klubi in z vladnimi ter nevladnimi organizacijami.
V ta namen smo pripravili širok izbor aktivnosti, katerih se učenci lahko udeležijo prostovoljno in brezplačno. Urnik in aktivnosti so objavljeni sproti. Aktivnosti se izvajajo pred in po pouku, po potrebi tudi med poukom, med počitnicami ter ob koncih tedna. Sprotni opisi izvedenih aktivnosti v okviru projekta so na voljo na spletni strani šole.

Naša šola se je v začetku šolskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”.
Na razpisu smo bili izbrani, kar pomeni, da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko/strokovnega sodelavca za izvajanje in koordiniranje vsebin projekta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predmet javnega razpisa je bil dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer smo prispevali tudi k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela.

Prednostna os projekta je razvijanje znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in bogatimo karierno orientacijo. Ob tem izobražujemo strokovne delavce za krepitev kompetenc šolajočih se otrok. Ob prijavi na projekt smo dobili tudi priporočilo Občine Izola, ki je v programu prepoznala dodatne možnosti za obogatitev dela na vzgojno-izobraževalnem področju v naši občini. Naloge projekta niso bile izvajane le na šoli, ampak v sodelovanju z ostalimi institucijami v občini.
Tedensko smo sodelovali z vrtcem Mavrica Izola, kjer smo izvajali delavnice za učenje slovenskega jezika za otroke, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij. Delavnice za učenje jezika smo ponudili tudi njihovim, staršem. Sodelovali smo tudi s klubi in z vladnimi ter nevladnimi organizacijami.

V ta namen smo pripravili širok izbor aktivnosti, katerih se učenci lahko udeležijo prostovoljno in brezplačno. Urnik in aktivnosti so objavljeni sproti. Aktivnosti se izvajajo pred in po pouku, po potrebi tudi med poukom, med počitnicami ter ob koncih tedna. Sprotni opisi izvedenih aktivnosti v okviru projekta so na voljo na spletni strani šole.

Prva multiplikatorica projekta je bila Aleksandra ŠUMANOVA, sledila ji je multiplikatorica Ester KORELIČ, projekt pa zaključuje multiplikator Nejc TRUŠNOVEC.

V sklopu projekta POŠ smo v šolskih letih 2019/20 in v septembru 2021, ko se projekt zaključuje, izvajali naslednje dejavnosti:

 • SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO (vrtec, 1. do 3. razred, 4. in 5. razred, 6. do 9. razred),
 • UČENJE UČENJA (individualno, skupinsko),
 • SPOZNAJMO ZALEDJE SLOVENSKE ISTRE (delo z nadarjenimi učenci)
 • TRŽNICA POKLICEV (karierna orientacija),
 • POČITNIŠKE DELAVNICE (ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa).

Povezava na poročila o projektih

.

ZGODBE O RIBIŠTVU SLOVENSKE ISTRE SKOZI ČAS

Glavna cilja projekta Zgodbe o ribištvu sta revalorizacija ribištva kot gospodarske, turistične in poklicne dejavnosti ter varstvo nesnovne kulturne dediščine na naših ribiških območjih. Po sledeh obmorskih značilnosti, z razvijanjem novih privlačnih, vključujočih in promocijskih dejavnosti ribištva v urbanem prostoru in podeželju občin (Ankaran, MO Koper, Izola, Piran) bo projekt povezal ribištvo s sredozemskim slogom življenja. Z aktivnostmi operacije (revalorizacija ribiškega poklica in promocija ribištva med mladimi; spoznavanje vloge žensk v predelavi rib v preteklosti; obujanje tradicije življenja z morjem s poudarkom na kulinariki; informiranje javnosti o doprinosu italijanske manjšine k ohranitvi ribištva; priprava dvojezičnega ribiškega slovarčka in predstavitev poklicev povezanih z morjem) bomo z vključevanjem vsebin o ribištvu v izobraževanje tudi spodbudili vedenje o ribištvu med mladimi. Projektni partnerji bodo z osvežitvijo zgodovinskega spomina in z njim do današnjih dni povezanimi dejavnostmi gradili zgodbe o ribištvu, ki bodo povezale našo regijo z bližnjimi območji Sredozemlja. Pri ohranjanju ribiške nesnovne kulturne dediščine med mladimi in pri oblikovanju zavesti o Sloveniji kot morski državi s tem projektom sodeluje tudi naša šola.

Več o projektu na Zgodbe o ribištvu.

.

PROJEKTI V SODELOVANJU Z OBČINO IZOLA

 

Zelene javne institucije

9.9. 2020 smo podpisali Zeleno listino, s katero smo se skupaj z Javnim podjetjem Komunala Izola in Občino Izola vse javne institucije zavezale k skrbi za urejeno, čisto Izolo. S tem smo postali nosilci trajnostnega razvoja Občine Izola. Z ustanoviteljico in Komunalo Izola zgledno že več let sodelujemo pri skrbi za okolje, namen projekta Zelene javne institucije pa je še bolj sistematično povezati aktivnosti in deležnike pri izvajanju vsebin za ohranjanje okolja. Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnatelja Dejana OMERZA.

Projekti za zagotavljanje varnosti

Osnovne šole v Izoli že vrsto let sodelujemo z Občino Izola glede zagotavljanja varnosti naših učencev. Projekti so opisani v poglavju Zagotavljanje varnosti učencev.

 

(Skupno 890 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost