Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Knjižnica

V knjižnici imamo na matični in na podružnični šoli okoli 17.000 enot knjižničnega gradiva. Član šolske knjižnice je vsak učenec in delavec naše šole. Vabljeni so tudi starši naših učencev. V knjižnici lahko učenci  iščejo podatke tudi po svetovnem spletu in uporabljajo računalnik v okviru različnih šolskih dejavnosti.

.

Splošni cilji KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKEGA ZNANJA

Branje

Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo
bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

Informacijska pismenost

Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij za njihovo razrešitev.

Učenje

Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

Urnik

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7.00 – 15.00

sreda: 7.00 – 11.00

Ob sredah od 11.00 dalje je šolska knjižnica zaprta zaradi vnašanja gradiva v program COBISS. 

Urnik knjižnice na podružnični šoli v Kortah: sreda, od 12.00 do 15.00.

Knjižnico vodita Irena Sivka HORVAT in Dejana OMERZA.

 .

Knjižnični red

ČLANSTVO

Ob vpisu na OŠ Vojke Šmuc Izola vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vsak delavec OŠ Vojke Šmuc Izola je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.

IZKAZNICA

Vsak učenec dobi ob vpisu svojo izkaznico. Izkaznico varuje in uporablja vsa leta šolanja. Izgubljena izkaznica se enkrat brezplačno nadomesti. V šol. letu 2019/20 zaradi prehoda v sistem COBISS  izkaznice niso obvezne.

ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spletni strani šole. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.

Učenci 1. in 2. razreda si lahko izposodijo največ 2 enoti knjižničnega gradiva hkrati.
Učenci 3. in 4. razreda si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.
Učenci 5. razreda si lahko izposodijo največ 4 enote knjižničnega gradiva.
Učenci od 6. do 9. razreda si lahko izposodijo največ 5 enot knjižničnega gradiva.
S tem želimo omogočiti vsem učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče. To pomeni, da učenec, ki ima izposojeno gradivo, ki mu je pretekel rok izposoje za več kot 10 dni, si novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice:
1. gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
2. periodični tisk,
3. bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtovanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano!

OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE

V knjižnico vstopamo obuti v copate. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnici  je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo. Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Po knjižnici oz. med policami hodimo mirno in počasi. Uporaba raznih elektronskih naprav, ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko, ki zabeleži ime, priimek ter razred uporabnika. Knjižničarjeva informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

.

UČBENIŠKI SKLAD

Šola brezplačno izposoja učenkam in učencem od 1. do 9. razreda učbenike iz učbeniškega sklada, prvošolcem pa razdeli tudi brezplačne delovne zvezke.

Učbeniki, ki si jih izposodite iz učbeniškega sklada, so last šole, zato ravnate z njimi odgovorno in skrbno. Ko jih prejmete, jih prelistate in pregledate, če so vse strani berljive, nato se vanje podpišete. Če najdete v učbeniku večjo poškodbo, zaradi katere ga ne morete uporabljati ali če ugotovite, da je potreben dodatne obnove, ga prinesete v knjižnico, a najkasneje v enem tednu po prevzemu učbenikov. Doma jih ovijete v primerne ovitke, ki učbenikov na koncu šol. leta pri odvijanju ne bodo poškodovali, da jih lahko vrnete take, kot ste jih prejeli. Za izgubljene ali poškodovane učbenike zaračunamo odškodnino. Če se ovitek sčasoma obrabi in poškoduje, ga med šol. letom zamenjate.

ODŠKODNINA ZA UČBENIKE

Učenci morajo na koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike.

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 47/17)

  1. člen

(odškodnina)

(1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

(2) Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika.

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada.

.

Priporočilni seznam za bralno značko >>>

 

 .

(Skupno 1.958 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost